Administratorem danych osobowych przesłanych pocztą elektroniczną jest SoftDent Stomatologia z siedzibą w Jarosławiu, ul. Słowackiego 20/7. Adres e-mail: gabinet@soft-dent.pl.


Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:

  • odpowiedź na zadane pytanie zadane poprzez pocztę elektroniczną e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać danych w celach marketingowych. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczy kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji.
  • marketing produktów i usług SoftDent Stomatologia oraz podmiotów współpracujących, działających w branży stomatologiczne i podobnych. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, infolinia, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez SoftDent Stomatologia usług.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie przysługuje prawo:
  • dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług SoftDent Stomatologia oraz podmiotów współpracujących z SoftDent Stomatologia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od SoftDent Stomatologia danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

SoftDent Stomatologia, ul. Słowackiego 20/7, 37-500 Jarosław
Dane osobowe | Polityka cookies
PRZEMYSLAWGLAB.pl